An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ?

admin Last updated on: May 13, 2023

Xem 3,663

Cập nhật thông tin chi tiết về An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ? mới nhất ngày 13/06/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,663 lượt xem.

— Bài mới hơn —

 • Tác Động Của Toàn Cầu Hóa Đến An Ninh Văn Hóa Và Ứng Phó Của Việt Nam
 • Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Trước Mối Đe Dọa An Ninh Phi Truyền Thống
 • Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Kinh Tế Văn Hóa Tư Tưởng
 • Công Tác Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc
 • Tầm Quan Trọng Của Nghiệp Vụ An Ninh Trong Khách Sạn
 • 1. Khái niệm về an ninh tư tưởng văn hóa ?

  An ninh tư tưởng văn hóa là sự ổn định và phát triển của tư tưởng văn hoá đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  – Tư tưởng là quan điểm, ý nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù úy thức, là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy, ý thức như thế nào phụ thuộc vào đối tượng, phản ánh, môi trường xã hội và trình độ nhận thức, tâm sinh lý của mỗi người. Khi quan điểm được khái quát, xây dựng thành hệ thống lý luận, phản ánh lợi ích một giai cấp thì được gọi là hệ tư tưởng của giai cấp đó. Giai cấp nào thống trị xã hội thì hệ tư tưởng của nó cũng thống trị XH – hệ tư tưởng thống trị.

  – Văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo nhờ lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Ở đây, chúng ta nghiên cứu theo nghĩa hẹp, đó là văn hóa tinh thần.

  An ninh tư tưởng – văn hoá là một bộ phận của an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hoá bao gồm các mặt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá; đấu tranh chống các hoạt động chiến tranh tâm lí, phá hoại tư tưởng và chống các hoạt động truyền bá văn hoá phẩm độc hại, phản động; bảo vệ vật chất – kĩ thuật và đội ngũ cán bộ chủ chốt hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá. Bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hoá là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

  2. Giáo dục hệ tư tưởng của giai cấp công nhân

  – Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển hệ tư tưởng XHCN, biến hệ tư tưởng XHCN thành hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội, cổ vũ mọi người lao động, sáng tạo vì mục tiêu lý tưởng của CNXH. Vì lẽ đó tiến trình CM XHCN trên lĩnh vực tư tưởng và ch cần quan tâm đến việc truyền bá hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong các tầng lớp nhân dân.

  – Đảng ta khẳng định: “Tiến trình CMVH trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan M-L và tư tưởng đạo đức HCM giữ trị chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội”

  – CT HCM cũng chỉ rõ: “Đảng không có CN cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”, CN M-L-hệ tư tưởng GC công nhân là kim chỉ nam hoạt động của Đảng ta.

  3. Nâng cao trình độ dân trí và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, phát triển KHKT, công nghệ

  – Là điều kiện không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN, để quần chúng nhận thức được và tham gia trực tiếp vào quản lý Nhà nước, xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN.

  – Mặt bằng dân trí nâng cao sẽ góp phần thúc đẩy chất lượng nguồn lực lao động, tạo tiềm lực trí tuệ để phát triển nhân tài.

  – Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục để tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy xã hội phát triển.

  – Cùng với GD, KHKT có vai trò to lớn trong việc tăng cường tiền lực trí tuệ, csvc, kỹ thuật cho CNXH.

  4. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Lênin đã nêu rõ nhiệm vụ của nền văn hóa mới là phải xây dựng những con người thời đại mới có giác ngộ cách mạng và có trình độ văn hóa cao.

  Xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến có tính chất xhcn, thấm nhuần nội dung và hình thức dân tộc, gắn với những yêu cầu của thời đại mới – thời đại quá độ lên cnxh là một nhiệm vụ, đồng thời cũng là một mục tiêu quan trọng của cm tư tưởng và văn hóa. Nền văn hóa vô sản, văn hóa xhcn, như Lê-nin gọi, kết hợp được truyền thống với hiện đại, gữa giữ gìn và phát huy được bản sắc của dân tộc vừa kế thừa được những thành quả tốt đẹp nhất của văn hóa nhân loại qua các thời kỳ lịch sử.

  Hcm: văn hóa là một vũ khí tinh thần phục vụ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng cnxh. Văn hóa phải thực hiện được 3 chức năng: Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp; nâng cao dân trí, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, phong cách lành mạnh; hướng con người vươn tới chân thiện mỹ.

  Nghị quyết hội nghị lần 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã chỉ rõ: “…Xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sau vào đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, vào từng gia đình, vào từng tập thể và cộng đồng dân cư …”

  Xây dựng con người phát triển toàn diện

  – Con người xhcn là sản phẩm của xh mới được hình thành phổ biến trong phong trào quần chúng lao động. Đó là thế hệ những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, là những người lao động đã trưởng thành, là các thế hệ kế tiếp.

  – Cnxh phải xây dựng con người phát triển toàn diện. Đó là con người sống có lý tưởng, có trách nhiệm với công việc, với xã hội, với chính mình. Họ phải là những người có học thức, có niềm tin khoa học, có năng lực hoạt động sáng tạo, luôn luôn đấu tranh cho lẽ phải, cho sự công bằng, bình đẳng và dân chủ. Đó là con người phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ đạo đức, sự phong phú về đời sống tin thần.

  – Những con người có lối sống xhcn là sự thể hiện trình độ phát triển văn hóa của cá nhân và cộng đồng. Xây dựng con người xã hội chủ nghĩa phải chú trọng tới đầy đủ những nội dung của nó. Trước hết con người phải có thể lực tốt, vừa đảm bảo hạnh phúc riêng của họ, vừa đảm bảo chất lượng sinh thể của thế hệ người vn trong quá trình tái sản xuất nòi giống. Thể lực tốt là tiêu chí đầu tiên của chất lượng nguồn lực lao động, là tiền đề sinh học để phát triển trí tuệ, nhân cách, năng lực hoạt động cá thể của mỗi cá thể.

  *)Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng CS trong cách mạng tư tưởng và văn hóa

  Sự lãnh đạo của Đảng CS là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố quyết định trước tiên đối với sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đồng thời cũng là sự đảm bảo về chính trị, tư tưởng và tổ chức cách mạng tư tưởng và văn hóa đi đúng định hướng xhcn.

  Nội dung và phương pháp lãnh đạo của ĐCS đối với cách mạng tư tưởng và văn hóa là:

  – Đảng lãnh đạo bằng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, bằng cương lĩnh, đường lối cách mạng và chủ trương, chính sách cùng sự chỉ đạo thực tiễn trên linh vực tư tưởng và văn hóa.

  – Đảng lãnh đạo bằng những phương pháp văn hóa, bằng sự am hiểu những đặc điểm của văn hóa và hoạt động sáng tạo văn hóa, bằng sức mạnh của giáo dục thuyết phục khoa học gắn với công tác tổ chức thực tiễn có hiệu quả.

  Các chính sách văn hóa của Đảng phải tạo được môi trường và điều kiện để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của quần chúng, làm cho quần chúng tích cực sáng tạp văn hóa và hưởng thụ văn hóa, làm cho văn hóa trở thành động lực phát triển và mục tiêu của cnxh.

  Đảng CS và Nhà nước phải tăng cường đầu tư vật chất tinh thần một cách có hiệu quả vào việc đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn. Đồng thời, Đảng và Nhà nước không ngừng chăm lo xây dựng nền văn hóa có tính truyền thống và hiện đại, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trên cơ sở đó tiếp thu văn hóa nhân loại.

  5. Giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

  Trong 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết Trung ương 8 đã xác định một giải pháp riêng về tư tưởng – văn hóa, với những nội dung cụ thể là:

  – Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận – thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  – Đổi mới công tác chính trị – tư tưởng sát hợp với từng tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt quan tâm đến thanh niên, sinh viên, học sinh; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước.

  – Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chống sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại từ bên ngoài vào.

  – Tăng cường tính chủ động, tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc.

  – Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; kịp thời ngăn chặn những quan điểm lệch lạc, thương mại hóa, xa rời tôn chỉ mục đích, lộ bí mật quốc gia, gây rối nội bộ, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và quan hệ đối ngoại… Những giải pháp về tư tưởng, văn hóa nêu trên chính là cơ sở để đánh giá việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của công tác tư tưởng.

  5.1. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

  – Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

  – Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

  – Thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ, mất cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch cũng như tư tưởng coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên.

  – Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức thực hiện rộng khắp, nền nếp, thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

  5.2. Nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển nền văn hóa

  – Xác định rõ vai trò, vị trí của văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh “mềm” của mỗi quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; không ngừng xây dựng, phát triển văn hóa, tạo nguồn lực tinh thần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  – Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Xây dựng cơ chế quản lý và chế tài ngăn chặn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sản phẩm văn hóa độc hại. Định hướng, động viên văn nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm công dân, chống các biểu hiện ảo tưởng, mơ hồ, hữu khuynh, mất cảnh giác, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá chế độ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

  – Coi trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tốt đẹp của văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.

  – Ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm thực văn hóa của các thế lực thù địch; đấu tranh kiên quyết đẩy lùi các loại văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, các loại hủ tục, mê tín dị đoan,…

  – Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, chủ động quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, đất nước Việt Nam ra nước ngoài, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước.

  5.3. Nhóm giải pháp về đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  – Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và Nhóm chuyên gia các cấp; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khảo sát để nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, có các giải pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

  – Tăng cường huy động, tổ chức lực lượng trong toàn Đảng và xã hội tham gia đấu tranh, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; kết hợp tốt giữa đấu tranh trên mạng với tuyên truyền công khai; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.

  – Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái để các thế lực thù địch có thể lợi dụng.

  – Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

  5.4. Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí – xuất bản

  – Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời để báo chí tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; nâng cao hiệu quả quản lý Internet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động, hạn chế các thông tin có nội dụng phản động, thù địch tác động vào xã hội; xử lý nghiêm minh, kịp thời, có lý, có tình các sai phạm trên lĩnh vực báo chí, xuất bản.

  – Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, vị trí, tác dụng của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, xuất bản. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; cán bộ, biên tập viên, phóng viên.

  – Tiếp tục mở rộng sóng phát thanh, truyền hình ra các nước, các khu vực; đưa được sách, báo có nội dung tốt trong nước phục vụ công chúng, nhất là đồng bào ta ở nước ngoài.

  Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

  — Bài cũ hơn —

 • Issa: Hiệp Hội An Ninh Hệ Thống Thông Tin
 • Issa: Kiến Trúc An Ninh Hệ Thống Thông Tin
 • Pssc: Sơ Bộ Hệ Thống An Ninh Khái Niệm
 • Hiểu Hơn Về Khái Niệm Ngành Hàng Không Khi Đi Máy Bay
 • Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Bảo Vệ An Ninh Hàng Không
 • Bạn đang xem bài viết An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ? trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  Related posts

  Thông Tin Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank
 Mới Nhất

  Thông Tin Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank Mới Nhất

  Video clip Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/9/2020 | tỷ giá đô la hôm nay | tỷ giá...

  Thông Tin Danh Gia Hot Xoan
 Mới Nhất

  Thông Tin Danh Gia Hot Xoan Mới Nhất

  Video clip Hột xoàn gia pnj sjc | tiếp tục về Nhẫn xoàn nữ hột xoàn giám định gia...

  Ad, Add, Cmt, Tag, Hashtag, (Y), Tm, Iu, Oy, Wtf, Pr Là Gì Trên Facebook?

  Ad, Add, Cmt, Tag, Hashtag, (Y), Tm, Iu, Oy, Wtf, Pr Là Gì Trên Facebook?

  Rong Nho Biển Bao Nhiêu Một Ký – Xem 17,820 Đai Nịt Bụng Của Mỹ – Xem 15,939 Rong...

  Cập nhật chính xác danh sách vòng loại world cup 2022

  Cập nhật chính xác danh sách vòng loại world cup 2022

  Cập nhật chính xác danh sách vòng loại World Cup 2022 – Một sự kiện thể thao đỉnh cao...

  Thông Tin Biến Động Tỷ Giá Nhân Dân Tệ
 Mới Nhất

  Thông Tin Biến Động Tỷ Giá Nhân Dân Tệ Mới Nhất

  Video clip Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/10/2020 | tỷ giá đô la hôm nay | tỷ giá...

  Thông Tin Acb Ty Gia Do Uc
 Mới Nhất

  Thông Tin Acb Ty Gia Do Uc Mới Nhất

  Video clip Giá vàng sjc việt nam 21/10/2020 | tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá tại vietcombank 21/10/2020 |...