Các Hàm Thường Gặp Trong Pascal

admin Last updated on: May 13, 2023

Các hàm thường gặp trong Pascal

Pascal là 1 ngôn ngữ lập trình cấp thấp khá phổ biến trên thế giới và thường được đưa vào trong chương trình giảng dậy của môn tin học cấp 2 3. Khi học ngôn ngữ này thông thường học sinh chỉ được học học những ham cơ bản là đã xử lý được những bài tập trong sách. Nếu bạn muốn khám phá thêm những hàm khác trong pascal thì có thể tham khảo những hàm dưới đây

Các hàm xuất và nhập:

write(): in ra màn hình liền sau kí tự cuối.

writeln(): in xuống một hàng.

read(): đọc biến.

readln(‘ ‘): đọc biến và xuống dòng

Uses CRT

clrscr : xoá toàn bộ màn hình.

textcolor() : in chữ màu.

textbackground() : tô màu cho màn hình.

sound() : tạo âm thanh.

delay() : làm trễ.

nosound : tắt âm thanh.

windows(x1,y1,x2,y2) : thay đổi cửa sổ màn hình.

highvideo : tăng độ sáng màn hình.

lowvideo : giảm độ sáng màn hình.

normvideo : màn hình trở lại chế độ sáng bình thường.

gotoxy(x,y) : đưa con trỏ đến vị trí x,y trên màn hình.

deline : xoá một dòng đang chứa con trỏ.

clreol : xoá các ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối mà không di chuyển vị trí con trỏ.

insline : chèn thêm một dòng vào vị trí của con trỏ hiện hành.

exit : thoát khỏi chương trình.

textmode(co40) : tạo kiểu chữ lớn.

randomize : khởi tạo chế độ ngẫu nhiên.

move(var 1,var 2,n) : sao chép trong bộ nhớ một khối n byte từ biến Var 1 sang biến Var 2.

halt : Ngưng thực hiện chương trình và trở về hệ điều hành.

Abs(n) : Giá trị tuyệt đối.

Arctan(x) : cho kết quả là hàm Arctan(x).

Cos(x) : cho kết quả là cos(x).

Exp(x) : hàm số mũ cơ số tự nhiên ex.

Frac(x) : cho kết quả là phần thập phân của số x.

int(x) : cho kết quả là phần nguyên của số thập phân x.

ln(x) : Hàm logarit cơ số tự nhiên.

sin(x) : cho kết quả là sin(x), với x tính bằng Radian.

Sqr(x) : bình phương của số x.

Sqrt(x) : cho kết quả là căn bậc hai của x.

pred(x) : cho kết quả là số nguyên đứng trước số nguyên x.

Suuc(x) : cho kết quả là số nguyên đứng sau số nguyên x.

odd(x) : cho kết quả là true nếu x số lẻ, ngược lại là false.

chr(x) : trả về một kí tự có vị trí là x trong bảng mã ASCII.

Ord(x) : trả về một số thứ tự của kí tự x.

round(n) : Làm tròn số thực n.

Random(n) : cho một số ngẫu nhiên trong phạm vi n.

upcase(n) : đổi kí tự chữ thường sang chữ hoa.

assign(f,) : tạo file.

rewrite(f) : sống**append(f) : chèn thêm dữ liệu cho file.

close(f) : tắt file.

erase(f) : xóa.

rename() : chết.

length(s) : cho kết quả là chiều dài của xâu.

copy(s,a,b) : copy xâu.

insert(s,a) : chèn thêm cho xâu.

delete(s:string,a:integer,b:integer) : xóa b ký tự từ vị trí a trong xâu ký tự s

Các hàm đồ họa

initgraph(a,b,) : khởi tạo chế độ đồ hoạ.

closegraph; : tắt chế độ đồ hoạ.

setcolor(x) : chọn màu.

outtext() : in ra màn hình tại góc trên bên trái.

outtextxy(x,y,); : in ra màn hình tại toạ độ màn hình.

rectangle(x1,y1,x2,y2): vẽ hình chữ nhật.

line(x1,y1,x2,y2) : vẽ đoạn thẳng.

moveto(x,y) : lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng.

lineto(x,y) : lấy điểm kết thúc để vẽ doạn thảng.

circle(x,y,n) : vẽ đường tròn.

ellipse(x,y,o1,o2,a,b): vẽ hình elip.

floodfill(a,b,n) : tô màu cho hình.

getfillpattern(x) : tạo biến để tô.

setfillpattern(x,a) : chọn màu để tô.

cleardevice; : xoá toàn bộ màn hình.

settextstyle(n,a,b) : chọn kiểu chữ.

bar(a,b,c,d) : vẽ thanh.

bar3d(a,b,c,d,n,h) : vẽ hộp.

arc(a,b,c,d,e) : vẽ cung tròn.

setbkcolor(n) : tô màu nền.

putpixel(x,y,n) : vẽ điểm.

setfillstyle(a,b) : tạo nền cho màn hình.

setlinestyle(a,b,c) : chọn kiểu đoạn thẳng.

getmem(p,1) : chuyển biến để nhớ dữ liệu.

getimage(x1,y1,x2,y2,p): nhớ các hình vẽ trên vùng cửa sổ xác định.

putimage(x,y,p,n) : in ra màn hình các hình vừa nhớ. …

Unit DOS

getdate(y,m,d,t): lấy các dữ liệu về ngày trong bộ nhớ.

gettime(h,m,s,hund): lấy các dữ liệu về giờ trong bộ nhớ.

findnext(x): tìm kiếm tiếp.

Findfirst($20,dirinfo): tìm kiếm. …

Related posts

Thông Tin Chứng Minh Công Thức Tính Tỷ Giá Kỳ Hạn
 Mới Nhất

Thông Tin Chứng Minh Công Thức Tính Tỷ Giá Kỳ Hạn Mới Nhất

Giá Hột Xoàn Kim Lý – Xem 26,310,240 Gia Vang 96 O Khanh Hoa Hom Nay – Xem 2,001,087...

Thông Tin Chuyển Đổi Ngoại Tệ Nhân Dân Tệ
 Mới Nhất

Thông Tin Chuyển Đổi Ngoại Tệ Nhân Dân Tệ Mới Nhất

Video clip 👩‍💼 tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/9/2020 | tỷ giá usd, tỷ giá euro, tỷ giá...

Bh Là Gì? Bh Là Viết Tắt Của Từ Gì?

Bh Là Gì? Bh Là Viết Tắt Của Từ Gì?

Cập nhật thông tin chi tiết về Bh Là Gì? Bh Là Viết Tắt Của Từ Gì? mới nhất...

Bcs Là Gì? Cách Sử Dụng Bcs An Toàn Nam & Nữ Đều Phải Biết

Bcs Là Gì? Cách Sử Dụng Bcs An Toàn Nam & Nữ Đều Phải Biết

Rong Nho Biển Bao Nhiêu Một Ký – Xem 18,018 Đai Nịt Bụng Của Mỹ – Xem 16,236 Rong...

Thông Tin Cập Nhật Giá Đô La Chợ Đen
 Mới Nhất

Thông Tin Cập Nhật Giá Đô La Chợ Đen Mới Nhất

Rong Nho Biển Bao Nhiêu Một Ký – Xem 15,444 Đai Nịt Bụng Của Mỹ – Xem 13,464 Rong...

Thông Tin Bang Gia Bac Tren Thi Truong
 Mới Nhất

Thông Tin Bang Gia Bac Tren Thi Truong Mới Nhất

Video clip Giá bạc lập đỉnh lịch sử sau 7 năm Phn | dây chuyền bạc nam 3 cây...